Případové studie

Naši klienti k problematice souladu s Nařízením přistupují v zásadě dvěma způsoby z pohledu outsourcing/ insourcing (A. a B.) a dvěma způsoby z pohledu míry změn v prostředí vyvolaných problematikou GDPR (I. a II.).

A.    Maximální využití vlastních zdrojů se souběžným zapojením externí firmy specializované na problematiku GDPR.
Ve zkratce: „Uděláme si co nejvíce sami a to nejnutnější si necháme zkontrolovat.“

B.    Outsourcing činností spojených se zjištěním souladu firmy s Nařízením na externího dodavatele s následným zapojením vlastních zdrojů v části implementace doporučení.
Ve zkratce: „Vlastní síly zapojíme až ve chvíli, kdy bude jasné, co máme sami udělat.“

I.    Požadavky Nařízení implementujeme tak, aby se co nejméně projevily ve změnách v našich procesech a podpůrných IT systémech. Snažíme se, aby náklady na zavedení GDPR byly co nejnižší.

II.   GDPR využijeme k zásadnější změně ve způsobu, jakým ve firmě nakládáme s daty. Snažíme se, aby náklady, které jsou na implementaci požadavků Nařízení nezbytné, byly kompenzovány.

DataTrust je jako nezávislý partner připraven pomoci klientům s cestou, která bude pro něj nejvýhodnější.

Nejsme dodavateli žádné technologie ani software pro „automatizované plnění požadavků Nařízení“. Proto budou naše doporučení vždy vycházet z aktuální situace u každého našeho klienta a návrh kroků k efektivnímu dosažení souladu s požadavky Nařízení, bude zcela individuální.